Kitap Adı: Fatih Sultan Mehmed Döneminde Mûsikî ve Şems-i Rûmî’nin Mecmûa-i Güfte’si

Yazarı: Recep Uslu

Yayınevi: İstanbul Fetih Cemiyeti

Yayın Yılı: 2007

ISBN: 975-7618-42-X

Sayfa Sayısı: 451

 

       İstanbul’un fethinin 550. yılında yayına hazırlanan kitap, Türk müziği tarihinde bir padişah dönemini incelemesi sebebiyle ilk olma özelliği taşımaktadır. Arşiv belgeleri, güfte, mecmuaları, tezkireler gibi birincil kaynaklardan yararlanan Uslu; çalışmasının birinci bölümünde dönemin mûsikî çevresine dair tespitlerini, ikinci bölümünde ise Fatih döneminde kaleme alınarak günümüze kadar ulaşmış nazariyât ve güfte eserlerinden edindiği bilgileri aktarmaktadır. Biri Paris Ulusal Kütüphanesi, diğeri de Süleymâniye Kütüphanesi’nde olmak üzere iki nüshası bulunan -Fatih dönemi mûsikîşinaslarından- Şems-i Rûmî’nin güfte mecmuasının iki nüshasının da incelenmesi dönemi anlamakta büyük fayda sağlamıştır. Söz konusu güfte mecmuasının tıpkıbasımı kitabın içeriğinde sunulmaktadır.

 

 

 

Kitap Adı: Müzik Kültür Dil

Yazarı: Cinuçen Tanrıkorur

Yayınevi: Dergâh Yayınları

Yayın Yılı: 2003

ISBN: 978-975-995-560-1

Sayfa Sayısı: 367

 

       Udî, bestekâr, araştırmacı Cinuçen Tanrıkorur (1938-2000)’un fikir adamı vasfıyla kaleme aldığı denemelerinde, Türk müziğinin meseleleri yanı sıra kültür ve dil hususlarındaki görüşlerini tartışmıştır. 1994 yılının sonundan vefatına kadar geçen yaklaşık altı sene boyunca haftalık yayın yapan bir dergideki köşesinde kaleme aldığı denemeleri, kitaba da adını veren üç ana başlık altında konu bütünlükleri gözetilerek derlenmiştir. Türk müziğinden yola çıkarak siyasî ve ideolojik meseleleri kendine has üslûbuyla ele alan Tanrıkorur, teknik detaylar etrafında inşa olan konuları dahi her düzeydeki okuyucuya anlatabilen bir yaklaşıma sahiptir.

 

 

 

Kitap Adı: Müzik Beğenisinde Yapısal Faktörler Üzerine Kişilik, Duygular ve Tercihler – Derleme Yazılar

Yazarı: Barış Erdal

Yayınevi: Gece Kitaplığı

Yayın Yılı: 2018

ISBN: 978-605-288-856-8

Sayfa Sayısı: 156

 

       Müzik psikolojisinin disiplinler arası tabiatına özgü yöntemlerle gerçekleştirilmiş deneyler ve incelemeler sonucunda kaleme alınmış kitap, beş makalenin bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Kişilik özellikleri, müzik-duygu ve müzik beğeni ilişkileri üzerine yoğunlaşan araştırmaların bazıları farklı yazarlarla ortak yürütülmüştür. Bu beş araştırmanın başlıkları sırasıyla şöyledir:

  • Müzik Beğenisi Kişilikle Bağlantılı mıdır?
  • Müzik Tercihinde İnanç Biçimlerinin Rolü
  • Hissedilen ve Algılanan Duygular Bağlamında Arabesk Müzik Beğenisini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma
  • Senin Favori Çalgın Hangisi? Çalgı Tercihini Etkileyen Demografik ve Sosyo-Kültürel Faktörler Üzerine Bir Araştırma
  • Ruh Halinin İçedönük ve Dışadönüklerde Tercih Edilen Müziğe Etkisi ve Müziğin Uyandırdığı Duygular Üzerine Bir Araştırma

 

 

 

Kitap Adı: Mozart – Bir Dahinin Sosyolojisi Üzerine (Alm. Zur Soziologie Eines Genies)

Yazarı: Norbert Elias

Yayınevi: Kabalcı Yayınevi

Yayın Yılı: 2000

ISBN: 978-8240-05-6

Sayfa Sayısı: 192

 

       Norbert Elias (1897-1990)’ın sağlığında tasarlamaya başladığı çalışmasına ilişkin elyazmaları ve diğer belgeler ölümünden sonra, Elias’ı Mozart üzerine çalışmaya da teşvik eden öğrencisi ve dostu Michael Schröter’in editörlüğü ile yayına hazırlanmıştır.  Mozart’ın yaşamından hareketle farklı bağlamlarda ve başlıklarda ele aldığı sosyolojik tespitlerini aktaran yazar, bestecinin yaşam öyküsünü maddeler hâlinde ve kronolojik bir sırayla da kısaca incelemektedir. Hakkında pek çok otobiyografik eser bulunan Mozart’a farklı bir pencereden bakılmasını sağlayan Elias; uygarlık kavramı üzerine öne sürdüğü çalışmalarıyla tanınan, 20. yüzyılın önemli sosyologlarındandır.

 

 

 

Kitap Adı: Etnomüzikolojinin Temel Kavramları

Yazarı: Banu Mustan Dönmez

Yayınevi: Bağlam Yayıncılık

Yayın Yılı: 2019

ISBN: 978-605-9911-56-6

Sayfa Sayısı: 300

 

       Türkiye’deki etnomüzikoloji literatüründe önemli bir eksikliği gidermek üzere yazılan kitap, alana dair kavramların aydınlatıldığı bir rehber olma amacı taşımaktadır. Pek çok disiplinle iç içe bir yöntemler bütününe sahip etnomüzikolojiyle ilgili tüm ihtiyacı giderme iddiasında olmadığını belirten Dönmez, çalışmasının amacının okuyucuya yol göstermek olduğunu vurgulamaktadır. Kitabın önsözünün sonunda yazar, çalışmasının ana başlıklarını şöyle izah etmektedir:

“Çalışma iki bölüme ayrılarak oluşturulmuştur: ‘Etnomüzikolojide Temel Kavram ve Terimler’ adlı ilk bölümde, adından da anlaşılacağı gibi etnomüzikoloji yapabilmek için gerekli temel kavram ve terimler alfabetik sırayla ele alınmıştır. ‘Etnomüzikolojide Temel İsimler’ adlı ikinci bölümde ise, etnomüzikolojide iz bırakmış belli başlı isimler, soyadı temel alınarak alfabetik sırayla ele alınmıştır.”