TUMAC

Türk Müziği Akademik Çevresi (TUMAC), Türk Müziği’nin bilimsel olarak araştırılması, incelenmesi, derlenmesi ve sunulması amacı ile başta müzik bilimi olmak üzere farklı disiplinlerden akademisyen ve araştırmacıların oluşturduğu, bilimsel araştırma, eğitim, uygulama ve yayın faaliyetleri ile seçkinleşen, gönüllülük esasına dayalı, bağımsız, müşterek ve akademik bir girişimdir.

BAŞLARKEN…

Türk Müziği alanında, kurumsal boyutlarda sürdürülen bilimsel çalışmalar,  XX. yüzyılın başında Dârülelhan’da gerçekleştirilenler saklı tutulmak kaydıyla, ancak son çeyrek yüzyılı kapsamaktadır.

Kurumlar dışında da, sevgilerini, ilgilerini, çabalarını Türk Müziği’nin çeşitli alanlarına gün-be-gün yoğunlaştıran, yayın yapan her meslekten ve yaş grubundan araştırmacıların olduğu da bilinmektedir.

Türk Müziği eğitimi ve öğretimi çerçevesinde, elimizdeki bilim-kültür-sanat vediasının doğrulukla ileriye taşınabilmesi ve geliştirilebilmesi için, aklımızın ve hayâlimizin sınırlarını zorlama bahasına, daha pek çok çalışmanın yapılması gerektiği de açıktır.

Bu çalışmalar, gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda, genel kabul görmüş akademik disiplini ve metodolojiyi özümsemiş, bilim ve meslek etiğini gözeten ve hangi düzeyde olursa olsun, ileri sürülen yaklaşımları, görüşleri ve düşünceleri nesnel ve akılcı yöntemlerle irdeleyebilen, eleştirebilen, önerme yapabilen donanımlı bilim-sanat insanlarına sahip olmak gereğini, temel koşul olarak karşımıza çıkarmaktadır.

“Ne”yin, “neden”, “nasıl” yapılması gerektiğini sürekli sorgulayan, kılı kırık yaran bir titizlikle ve özenle sorun/sal/lar üzerine düşünce geliştiren; mantıklı sonuçlara ulaşan, inan ve güven verici bir bilim dili (terminoloji)  kullanarak saygın akademik bir tavır sergileyen, “artuklu bilim-sanat insanları” eliyle, Türk Müziği alanında ortaya konulan ve konulacak çalışmaların, nitelik açısından da giderek uluslararası ölçütlere birebir uyum sağlaması, ancak böylelikle mümkün olabilecektir.

Bu düşüncelerden hareketle Türk Müziği Akademik Çevresi (TUMAC), aşağıda yazılı alanlarda sürekli bilimsel araştırma ve çalışma yapmak, bilimsel yayın gerçekleştirmek, bilgi biriktirmek ve paylaşmak üzere bir araya gelmiş, araştırmacı – yazar – sanatçılardan oluşan, gönüllülük esasına dayalı, bağımsız bir akademik çalışma grubudur.

Türk Müziğinin araştırma/ çalışma alanları olarak belirlenen:

 1. Türk Müziği Tarihi
 2. Türk Müziği Nazariyâtı
 3. Türk Müziği Çalgıları
 4. Türk Müziği Formları
 5. Türk Müziği Repertuarı
 6. Türk Müziği Terminolojisi
 7. Türk Müziği Bibliyografyası

ile bunların ayrıntılı alt başlıklarında sürekli bilimsel araştırma, çalışma ve yayın gerçekleştirecek olan grubumuz ilk iş olarak, uzmanların ve konuya ilgi duyan her yaş ve meslek grubundaki aydının buluşma noktası olmasını arzu ettikleri TUMAC web ortamını tasarladılar ve hayata geçirdiler.

TUMAC web sayfaları 2018 Mayıs’ından itibaren, Türk müziğine ilişkin bütün konuların olabildiğince geniş bir bakış açısıyla ele alınıp, polemikten arınmış, yalnızca bilimsel görüş, bilimsel dil ve üslûpla kamuoyuna sunulacağı bir “bilgilenme ortamı” olarak müzikbilim ve kültür dünyasına adım atıyor.

Ulusal ve uluslararası müzikbilimcilerin, araştırmacıların, okuyucuların katılımları ve bilimsel katkıları ile giderek yenilenecek, genişleyecek ve etkililiğini, yurt ve dünya düzleminde artırarak sürdürecek olan TUMAC birlikteliğinin, içinde bulunduğumuz “bilgi çağı”nda hem günümüz,  hem de gelecek zamanlar bakımından anlamlı ve değerli bir sinerji oluşturacağına inanıyoruz.

Saygılarımızla.

Türk Müziği Akademik Çevresi

19.05.2018

VİZYON

“Bilimsel araştırma, geliştirme, yayınlama, öğretim ve uygulama yöntemleri kullanılarak, Türk Müziği’nin ulusal ve uluslararası bilim – sanat dünyasında temsili yolunda ve kamuoyunun bu konuda kültürel – sanatsal yücelmesine katkıda bulunulmasında öncü ve bağımsız bir akademik girişim olmak”

MİSYON

 • Müzik bilimi ve disiplinlerarası bilim-sanat üretimlerinin çoğaltılıp, bu yolla toplumun kültürel ve sanatsal gelişimine katkıda bulunmak;
 • Müzik bilimi alanındaki bilgi, deneyim ve uygulamaların ulusal ve uluslararası boyutta tartışılması ve pratiğe dönüştürülmesi için disiplinlerarası müşterek çalışma zemini ve gönüllü katılımcı dinamiklerinin oluşmasını sağlamak;
 • İlgili alanlarda teorik ve pratik ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte bilimsel araştırma, geliştirme, görsel-işitsel-elektronik ortamlarda yayınlama, öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak.

HEDEFLER

 • Toplumsal, tarihsel, kültürel bilincin gelişmesini ve insanlık değerlerine katkıda bulunulmasını sağlayan;
 • Müziğin bilimsel ve sanatsal yönlerini bilgi ve beceri ile bütünleştirebilen;
 • Özgün, eleştirel, deneysel bilim – sanat ürünleri özelliği taşıyan;
 • Teknolojik ve bilimsel gelişmelerin yakından izlenmesine imkân veren;
 • Gözlemci, yaratıcı, yönlendirici, problem öneren ve çözümleyen; analitik düşünce yapısına ve eleştirel bakış açısına sahip; disiplinlerarası müşterek çalışmayı benimsemiş ve ekip çalışmasına yatkın, meslek etiğine bağlı akademisyenler ve araştırmacılar eliyle üretilen;

nitelikli bilimsel-sanatsal eserler ortaya koymak ve bu hedefleri gözeten bağımsız, sinerjik bir akademik ortam oluşmasını ve yaygınlaşmasını sağlamak.